ချင်း (လိုင်ဇိုး) ဘာသာ “ပုံပြင်” ရယ်တစ်လှည့် ငိုတစ်လှည့်