ကိုးကန့်ဘာသာ “စိုက်ပျိုးရေး” စပျစ်ပင် စိုက်ပျိုးနည်း