ရခိုင်ဘာသာ “ပုံပြင်” တံငါသည်လင်မယားနှင့် ရွှေငါးကြီး