ပအိုဝ်းဘာသာ “စိုက်ပျိုးရေး” ပန်းထိမ်ငိုပန်း စိုက်ပျိုးနည်း