(အနောက်ပိုးကရင်အစီအစဉ်) “ဇီးသီးသည်မိဖုရား” ပုံပြင်