(အရှေ့ပိုးကရင်အစီအစဉ်) “စည်လုံးခြင်းသည် အင်အား” ပုံပြင်