(ချင်း (လိုင်ဇိုး)အစီအစဉ်) “ကန်စွန်းဉစိုက်ပျိုးနည်း” စိုက်ပျိုးရေး