(ကယားအစီအစဉ်) “ကြက်သွန်ပင် စိုက်ပျိုးနည်း” စိုက်ပျိုးရေး