(“ဝ”အစီအစဉ်) “စိုက်ပျိုးရေး” ကြက်မောက်ပင် စိုက်ပျိုးနည်း