(ပအိုဝ်းအစီအစဉ်) “စိုက်ပျိုးရေး” မာလကာပင် စိုက်ပျိုးနည်း