(အနောက်ပိုးကရင်အစီအစဉ်) “ကျန်းမာရေး” ကျောက်ကပ်ကျောက်တည်ခြင်းအတွက် သဘာဝအာဟာရများ