(အနောက်ပိုးကရင်အစီအစဉ်) “သုတ” မိထ္ထီလာကန်တော်အကြောင်းသိကောင်းစရာ