(အနောက်ပိုးကရင်အစီအစဉ်) “ယဉ်ကျေးမှု” ကရင်လူမျိုးများမှာ တိုင်းပြည်ရှိခဲ့ပုံ