(အရှေ့ပိုးကရင်အစီအစဉ်) “စာပေ” ငါးနှင့်သက်ဆိုင်သော စာပေဝေါ်ဟာရ