(စကောကရင်အစီအစဉ်) “ယဉ်ကျေးမှု” ကရင်ရိုးရာတရားစီရင်ခြင်းအကြောင်း