(ဂေဘားအစီအစဉ်) “ယဉ်ကျေးမှု” ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ကို ထိန်းသိမ်းမြှင့်တင်