(ဂေခိုအစီအစဉ်) “သုတ” ထမင်းစားပြီး မလုပ်သင့်သည့် အန္တရာယ်(၈)ရပ်