(ချင်း (လိုင်ဇိုး)အစီအစဉ်) “သုတ” ကလေးတွေဗိုက်ထဲမှရှိနေစဉ် သင်ယူနိုင်သည့်အရာများ