(ချင်း (လိုင်ဇိုး)အစီအစဉ်) “ယဉ်ကျေးမှု” ရခိုင်အိုးစည်အကြောင်း