(ချင်း(ချိုး)အစီအစဉ်) “သုတ” အချိုမှုန့်အကြောင်းသိကောင်းစရာ