(ချင်း(ချိုး)အစီအစဉ်) “ယဉ်ကျေးမှု” ဓနုတိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ ရိုးရာဝတ်စုံအကြောင်း