(ကိုးကန့် အစီအစဉ်) “ယဉ်ကျေးမှု” ပုဂံ ယွန်းထည်အကြောင်း