(ကယန်းအစီအစဉ်) “သုတ” ဗိုက်ပူလေးများ အသက်ရှည်စေဖို့