(မွန်အစီအစဉ်) “ယဉ်ကျေးမှု” မွန်သူရဲကောင်း စစ်သူကြီးမဲ့စန်းသမိုင်း