(ရခိုင်အစီအစဉ်) “ယဉ်ကျေးမှု” ဝေသာလီခေတ်လက်ရာများဖြစ်သည့် စတူပါစေတီငယ်များ