သတင်းကပေးတဲ့ သင်ခန်းစာအစီအစဉ်

သတင်းကပေးတဲ့ သင်ခန်းစာအစီအစဉ်မှ ကလေးများ လက်ကိုင်ဖုန်းအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး သတိပြုသင့်သည့် ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန်အချက်များကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါသည်။