(‘ဝ’အစီအစဉ်) “ကျန်းမာရေး” နေကြာဆီစားသုံးခြင်း၏ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူး