(ကိုးကန့် အစီအစဉ်) “ဇာတ်လမ်း” အမှောင်ထဲက ပန်းဝတ်မှုံ