(ချင်း (လိုင်ဇိုး)အစီအစဉ်) “ဇာတ်လမ်း” ကျွန်ပြုခြင်း