(ကချင်အစီအစဉ်) “ပုံပြင်” ငွေထက်အဖိုးတန်တဲ့ အကြံ(၃)ခု