(ချင်း (လိုင်ဇိုး)အစီအစဉ်) “စိုက်ပျိုးရေး” ပိန်းဉစိုက်ပျိုးနည်း