(ကိုးကန့် အစီအစဉ်) “ပုံပြင်” ကြက်မောက်ပင် စိုက်ပျိုးနည်း