(ကယန်းအစီအစဉ်) “ယဉ်ကျေးမှု” ကယန်းတိုင်းရင်းသားတို့ အတိတ်နိမိတ်ကောက်ခြင်း အပိုင်း (၂)